Zuglói Hajós Alfréd Általános Iskola
Magyar
Magyar
Német
Német
Diákhonlap
Videók
 

Ünnepek, megemlékezések, egyéb programok

Ünnepek, megemlékezések a 2018/19-es tanévben

 

idő
program, formája
várható eredmény(ek)
résztvevők
felelősök
szept. 3.
tanévnyitó ünnepély
ráhangolódás az új tan­évre, a tanév meg­nyi­tása, a tanulók és szü­lők tájé­koz­t­atása a tan­év legfon­tosabb ese­mé­­nyeiről, de­ko­ráció
minden tanuló és köz-alkalmazott, műsor: 2.b
Molnár Márta intézményvezető,
Kereszturi Marianna
2.b osztály
szept. 28.
Kutatók éjszakája
A meghirdetett és általunk érdekesnek ígérkező programokra ellátogatunk
7-8. évfolyamról érdeklődő tanulók
Köviné Nagy Ildikó
szept. 28.
(napja: szept. 30.)
a magyar népmese napja
meseolvasás-hallgatás
alsó/felső kooperáció
alsós napközisek, 6-8 felolvasó felsős
Herege Éva
szept. 29.
 
tanulmányi kirándulások
Magyarország megismerése, élményszerű tanulás,
közösségformálás.
1-8. évfolyam, osztályfőnökök, osztály­fő­nök-helyettesek, szakta­nárok
az adott osztály osztályfőnöke
okt. 2.
zenei világnap
iskolarádió és a nagyszünetben tanulói előadások
közös zenei élmény
felső tagozat
Hacknauer Bettina
okt. 5.
aradi vértanúk
iskolarádióban megemlékezés
történelmi emlékezet
mindenki
Gremspergerné Laskai Judit
okt. 23.
megtartva:
okt.19.
megemlékezés ok­tóber 23-ról; 
vetítés és naplórészletek (56-ban 10 éves gyermek írta) felolvasása a nap esemé­nyeiről
a megemlékezés lényegének megértése
 
1-4. évfolyam
Cselei Márta
okt. 19.
 
megemlékezés október 23-ról: 
az ünnephez kapcsolódó film megtekintése osztálykeretben
történelmi emlékezet
felső tagozat
Herege Éva
nov. 05-09. héten
Magyar tudomány napja, ill. ünnepe
 
bekapcsolódunk a MTA program sorozatába (MTA látogatás)
élmények publikálása, ismertetése.
a program iránt érdeklődő 7-8. évf. tanulók, később pedig az iskola tanulói
Páczay Sándorné,
Köviné Nagy Ildikó
 nov. 09. 
Iskolarádióban bemondás, szünetben Márton napi dalok éneklése.
Késő délután lampionos felvonulás.
Az 5. a és a 8.b osztály kis jelenettel készül az alsó osztályosok számára.
A 6. b osztály egy rövidfilmet tekint meg egy alsós osztállyal közösen.
A tanulók megismerkednek a Márton-napi szokásokkal, hagyományokkal.
Minden alsós tanuló, némettanár és németet tanító kolléga. 
 
5. a osztály tanulói.
Krasznainé Márk Ágota
Széles Beáta
-lampionos felvonulás
 
Kaposvári Zdenka,
Kerekes Zsomborné Hargitai Szilvia
Juhászné Bóka Szilvia
dec. 6.
Mikulás
Az osztályközösségek
erősítése
alsó tagozatosak
Kereszturi Marianna
Mikulás animátor
dec.6.
Mikulás az alkalma­zotti közösség gyer­mekeinek
az alkalmazotti közösség szoro­sab­bá fűzése
alkalmazotti közösség gyermekei, unokái
KAT - Krasznainé Márk Ágota
dec. 06.
Mikulásünnep és jelmezverseny – DÖK program
hagyományok ápolása, ünnepi hangulat megteremtése, közösségépítés
iskola tanulói tantestület,
felső tagozat
Földi Henriett
dec.15.
 
Luca-napi témanap
kotyolás
a hagyomány megismerése
 
1.a osztály
mk.-vezetők
Halmai Katalin
dec. 17.
hétfő
fenyőfadíszítés az aulában
a karácsonyi hangulat megteremtése
napközis tanítók
Gremspergerné Laskai Judit
dec. 20.
karácsonyi ünnepség az evangélikus templomban
közös ünnepi élmény
mindenki
Kerekes Zsomborné Hargitai Szilvia
dec. 20.
tantestületi „fehér asztal” a Tájfun étteremben
ünnepre hangolódás, a tantestület mint kö­zös­ség megerősödése
tantestület
Molnár Márta
dec.21.
osztálykarácsonyok fakultatív formában
az osztályközösség for­má­­lódása, a gyerekek kap­csolatainak elmélyü­lése, egymás elfogadása.
1-8. évfolyam
az adott osztály osztályfőnöke
jan. 11.
„Jeges farsang” a műjégpályán
közösségépítés, sportolás
jelenlegi és régi tanít­vá­nyaink, az e­gész tantestü­let
Földi Henriett
Páczay Sándorné, Kocsisné Szabó Ildikó
január 11.
 
 
 
 
A farsangi ünnepség megszervezésében segítségnyújtás a Diákönkormányzatnak (jegyek árusítása, tombolatárgyak gyűjtése, büfébe adományok megszervezése).
 
Gördülékeny megvalósítás, közösségépítés.
osztályfőnökök, osztályfőnök-helyettesek
az adott osztály osztályfőnöke
 
jan. 22.
 
a magyar kultúra napja
az iskolarádióban megemlékezés
esztétikai élmény
mindenki
Csongrádi Ildikó
febr. 1.
 
Hajós Alfréd születésének 141. évfordulója. Megemlékezés az aulában, az iskolarádióban.
hagyományápolás
az iskola tanulói
Szocsák Gábor
febr. 25.
a diktatúrák áldozatainak emléknapja
az iskolarádióban megemlékezés
együttérzés, történelmi felelősségtudat kialakítása
mindenki
Gremspergerné Laskai Judit
márc. 15.
megtartva:
márc.14.
Március 15-e tiszteletére megemlékezés
(4. osztályosok irodalmi előadásához interaktívan becsatlakoznak a különböző osztályok egy-egy vers és dal előadásával)
Megemlékezés a tanulók aktív
közreműködésével
Az események felelevenítése, megértése
 
1-4. évfolyam
Ludányiné Rajna Gabriella
márc. 14.
megemlékezés márc. 15-e tiszteletére:
műsor a 6.b osztály előadásában
történelmi emlékezet
felső tagozat
Csongrádi Ildikó
ápr. 11.
a költészet napja
délelőtt: tanárok felolvassák kedvenc verseiket
délután: felolvasókör a tanulók saját verseivel
esztétikai élmény
mindenki
Vargáné Stefán Erika
ápr. 16.
a holokauszt áldozatainak emléknapja
az iskolarádióban megemlékezés
együttérzés, történelmi felelősségtudat kialakítása
mindenki
Csongrádi Ildikó
április 15-17.
Föld Napja
Műanyagmentes nap, reklámfilm, teszt megdöbbentő adatokkal.
Kampányolás a PET palackok ellen
Ne csak újra hasznosítsunk, ne is használjunk!
Az iskola tanulói
Páczay Sándorné
Köviné Nagy Ildikó
máj. 24.
délelőtt fagy­lalt­­osztás, délu­tán gyereknapi bolhapiac – DÖK program
vidám hangulat megte­remtése, az újra­haszno­sítás, a takarékosság, a pénz­zel való bánásmód
alsós, felsős
tanulók, kb. 200 fő
Földi Henriett
máj.
az énekkar év végi koncertje
közös zenei élmény
énekkarosok
Hacknauer Bettina
jún. 3.
pedagógusnap a DÖK, az SZMK részéről
a pedagógusok és isko­lánk dolgozó­i­nak köszön­té­se, egymás megbecsülé­se
 
közalkalmazot­tak
Földi Henriett (DÖK)
Molnár Márta
SZMK-elnök
jún. 4.
a nemzeti összetartozás emléknapja
az iskolarádióban megemlékezés
a nemzeti identitás jelentősége
mindenki
Antalffy Zsuzsanna
jún. 20.
ballagás és tanévzáró ünnepély
a tanév munkájának értékelése, a nyár köszöntése, elköszönés a 8. évfolyam tanulóitól
mindenki
Vargáné Stefán erika, Kocsisné Szabó Ildikó, Molnár Márta
2019. szept. 2.
tanévnyitó ünne­pély, műsor
ráhangolódás az új tan­évre, a tanév meg­­nyi­tása, a tanulók és szü­lők tájé­koztatása a tan­év legfon­tosabb ese­mé­nyeiről.
minden ta­nuló és ta­nár, szü­lők, hozzátar­to­zók,
Halmai Katalin
igazgató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idő
Program - téma – formája, módszere
Várható eredmény(ek)
Résztvevők
Felelősök
aug. 27-28.
munkaközösségi értekezletek
munkaközösség-vezetők megválasztása, éves ok­ta­tási-nevelési célok és feladatok tervezése
munkaközösségek
munkaközösség-vezetők
aug. 31.
évnyitó értekezlet
az éves munkaterv elfo­gadása
tantestület
Molnár Márta
szeptember-október
kapcsolatfelvétel a diák­csere partneriskoláival
diákcsere-projekt tervezése, időpontok megbe­szé­­lése, koordinálása
partneriskolák
Juhászné Bóka Szilvia
szept. 3.
 
 
DÖK – gyűlés
a DÖK vezetőség meg­választása, DÖK mun­­ka­terv elfogadása, az isko­lai munkaterv vélemé­nye­zése, aktualitások
DÖK tagok,
Molnár Márta
 
Földi Henriett
szept. 05.
Diákönkormányzati Tanács alakuló ülése (Tankerület)
feladatok megbeszélése
Földi Henriett
Ulicsák Miklós
Földi Henriett
szept. 24.
DÖK – gyűlés
papírgyűjtés teendőinek megbeszélése: segítők kiválasztása, plakátkészítés
DÖK tagok
Földi Henriett
szept. 29.
osztálykeretben tanulmányi kirándulások
Magyarország megismerése – ismeretbővítés, osztályközösség szorosabbá fonódása, csapaté­pítés, jó hangulat, társas kapcsolatok mélyítése
1-8. évfolyam
osztályfőnökök, osztályfőnök-helyettesek 
okt. 8-11.
őszi papírgyűjtés (DÖK program)
szelektív hulladékgyűj­tésre és közös­ségi mun­ká­ra való nevelés
az iskola tanulói; pedagógusok
Földi Henriett
nov.
komplex művészeti előadás a zeneiskolában
közös zenei élmény
felső vagy alsó tagozat
Sztanó Zsuzsa
nov.
16.
 
őszi-adventi játszóház:
levelek, termések felhasz­nálásával, adventi dekorá­ció készítése. (forgószín­pad, tantermek, udvar)
ismerkedés az őszi termésekkel, növényekkel és hasznosításukkal, hagyományőrzés
 
 
alsós
tanulók
150 fő
Sebestyén Anna
november 19-23.
adventi koszorú készítése
(DÖK program)
közösségépítés, felkészülés az ünnepre, ünnepi hangulat megteremtése
Köviné Nagy Ildikó
Földi Henriett
DÖK képviselők
Földi Henriett
nov. 30.
Adventi koszorú első gyertyájának meggyújtása
(DÖK program)
ünnepi hangulat megteremtése, közösségépítés, hagyományőrzés
iskola tanulói
iskola tantestülete
Földi Henriett
nov. 30.
 
adventi dekorálás az iskolában
az iskola szépítése
adventi hangulat megteremtése
napközis tanítók
ebédlő: Körös Krisztina, Molnár Katalin, aula, folyosó: Kovács Adrienn, Egri Ágnes
dec. 7.
országos német nyelvi vers- és prózamondó verseny, szervezés, lebonyolítás
német nyelvi kultúra, német nyelvű irodalom ápolása, népszerűsítése
az ország két tan­nyelvű általános iskoláiból verseny­zők, pedagógusok
Kocsisné Szabó Ildikó, Juhászné Bóka Szilvia
dec. 7.
Adventi koszorú második gyertyájának meggyújtása
(DÖK program)
ünnepi hangulat megteremtése, közösségépítés, hagyományőrzés
iskola tanulói
iskola tantestülete
Földi Henriett
dec. 14.
Adventi koszorú harmadik gyertyájának
(DÖK program)
ünnepi hangulat megteremtése, közösségépítés, hagyományőrzés
iskola tanulói
iskola tantestülete
Földi Henriett
dec. 21.
Adventi koszorú negyedik gyertyájának meggyújtása
(DÖK program)
ünnepi hangulat megteremtése, közösségépítés, hagyományőrzés
iskola tanulói
iskola tantestülete
Földi Henriett
jan. eleje
 munkaközösségi értekezletek
a félév tapasztalatainak megbeszélése, értékelés
munkaközös­ségek
munkaközösség-vezetők
jan. 4.
DÖK – gyűlés
farsangi dekoráció
feladatok megbeszélése, kiosztása
DÖK tagok
Földi Henriett
febr. 9.
A Hajós Alfréd Alapítvány jótékonysági bálja
Az iskola alapítványának támogatása, tanár - szülő kapcsolat mélyítése
tantestület,
szülők
Cselei Márta
Tamásiné Sz. I.
Körös Krisztina
február
közepe
DSD –Pilotprüfung
demonstráció a 8. évfolyamnak a vizsga menetéről.
7. osztályokból 2- 3 csoport felkészítése
Hegyeshalmi Henriett
február
15.
Zrínyi Ilona matematikaverseny
Egyéni- területi verseny helyszínének biztosítása, szervezési feladatok
2-8. évfolyam
Sztanó Zsuzsa
március 6-8.,
11-13.
A leendő elsősök já­tékos foglalkozásai: beszélgetés, játék, közös foglalkozások egyénileg és csoportosan
Az iskola programjának megvalósításához
szükséges képességek megismerése
 
óvodás
gyermekek
Cselei Márta, Halmai K., Kereszturi M.
Ludányiné R. G.
Tamásiné Sz. I.
iskolavezetés
márc.
Komplex művészeti elő­adás a Szent István király Zeneiskolában.
Kulturális élmény befogadása.
alsó vagy felső tagozatos diákok
Sztanó Zsuzsa
március 22.
Semmi sem szemét!”
játszóház az újrahasznosítás jegyében
kézműves foglalkozások az újrahasznosítás jegyében zajlanak.
alsós tanulók
150 fő
Egri Ágnes
március- április
 
diákcsere: tanulók fogadása a német partneriskolákból
szociális és nyelvi kompetenciák fejlődése
6.a,és 6.b, 8.a és 8. b osztályosok 
Juhászné Bóka Szilvia, osztályfőnökök, némettanárok
ápr. 08-11.
Tavaszi papírgyűjtés
(DÖK program)
környezettudatosságra való nevelés, közösség építése, szervezési készség fejlesztése
az iskola tanulói; a tantestület 
Földi Henriett
 
április 10.
 
cirkuszlátogatás
a kulturált közlekedés gyakorlása, betekintés más országok művészeti életébe
alsós tanulók
250 fő
Ábrahám-Juhász Lídia
ápr. vé­ge, má­jus eleje
diákcsere: tanulók utazása a partneriskolákba
szociális és nyelvi kompetenciák fejlődése
6. és 8. osztályosok
Juhászné Bóka Szilvia, osztályfőnökök, némettanárok
április 30.
kedd
májusfa állítása
a népszokás megismerése
alsós
tanulók
Ábrahám-Juhász Lídia
május 3.
péntek
anyák napi játszóház
anyák napi ajándékok készítése
alsós tanulók
Kovács Adrienn
máj. 28.
DÖK – gyűlés
közgyűlés
a tanévben szervezett programok értékelése
iskola tanulói
Molnár Márta
Földi Henriett
jún. eleje
 munkaközösségi értekezletek
a második félév tapasztalatainak megbeszélése, értékelés
munkaközös­ségek
munkaközösség-vezetők
jún.
Hajós-penna pályázat
írásbeli igényesség
1-8. évf.
Herege Éva
jún. 12.
DÖK – gyűlés
feladatok megbeszélése, kiosztása
DÖK tagok
Földi Henriett
 
 
jún. 13.
Év végi jutalomkirándulás
(DÖK program)
Közösségi munka alapján való jutalmazás.
2 tanuló /osztály,
Földi Henriett
jún. 14.
Hajós-nap 
iskolai hagyományápolás, az iskola külső partnereivel kapcsolat ápolása, család –iskola együttműködése;
iskolánk tanulói, szülők,
külső partnerek
Tamásiné Szluka Ildikó és Körös Krisztina